Waar IKC Harm Smeenge voor staat 

Onze visie

IKC Harm Smeenge is een integraal kindcentrum (IKC). Wij verzorgen naast basisonderwijs ook kinderopvang in de vorm van kinderdagopvang, peuteropvang en voor- en naschoolse opvang.
Ons integraal kindcentrum is openbaar en heeft als doel ieder kind optimaal onderwijs en goede opvang aan te bieden, waarbij respect is voor ieders culturele en levensbeschouwelijke achtergrond.
Wij streven ernaar dat ieder kind zich optimaal ontplooit. Daarbij proberen wij zoveel mogelijk aan te sluiten bij de persoonlijke behoeften van een kind. We leren onze kinderen hun eigen identiteit te ontwikkelen met aandacht voor talenten, kennis en vaardigheden.
We vinden het belangrijk dat uw kind zich bij ons op het IKC veilig en prettig voelt. We willen dat uw kind een leuke tijd bij ons heeft.

Onze missie

“ IKC Harm Smeenge zet kinderen sterker de wereld in.”

In ons IKC hechten we veel waarde aan samenwerken, respect, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de kinderen. Dit lees je terug in onze kernwaarden van Positive Behavior Support (PBS).

 • Verantwoordelijkheid
 • Zelfstandigheid
 • Respect

Leren doe je niet alleen onder, maar ook na schooltijd en in de virtuele wereld. Leren doe je op vele manieren. De cognitieve variant, kennis verwerven, is er slechts één van. Ontdekkend leren, de kunst afkijken, participeren, oefenen, het leren door opdoen van ervaringen en gebruik te maken van alle zintuigen: juist binnen een integraal kindcentrum kunnen die verschillende variaties in praktijk worden gebracht. Leren gebeurt niet alleen met theoretische lesboeken en middels instructiefilmpjes op de computer, maar bijvoorbeeld ook door de samenwerking met bedrijven en verenigingen op te zoeken en anderen, zoals het verzorgingshuis in de buurt en met de activiteiten van Lifestyle. Kinderen willen uitgedaagd worden. Het draait niet alleen om kennis, maar evengoed om vaardigheden en houdingsaspecten. We leren kinderen om de vaardigheden onderzoeken, ondernemen en ontwerpen te ontwikkelen en hoe belangrijk het is om alert in te spelen op snelle veranderingen. We leren kinderen tevens om abstract en creatief te denken en om complexe vraagstukken op te lossen. Om geleerde kennis toe te passen en ICT effectief in te zetten. Om goed samen te werken en te communiceren en om door te zetten. Kortom: zaken die je moet kunnen en weten in de 21ste eeuw.

Dit alles bespreken we vanuit onze WHY. Hoe zien wij dit en welke accenten leggen wij. Kortom hoe vertalen we deze waarden naar ons dagelijks handelen en hoe ontwikkelen we ons daarin? Hoe ziet ons droom IKC eruit?

Na alle input vanuit de brainstormsessies met team, ouders en leerlingen op een rijtje te hebben gezet is dit  de omschrijving van onze missie die gedragen wordt door alle geledingen binnen het IKC. Onze WHY.

Kinderen mogen verschillen en zijn autonoom: ze kunnen het beste uit zichzelf halen. Ze zijn gelukkig en nieuwsgierig.

Onze speerpunten in 2018-2022

Vanuit onze visie werken we in ons IKC aan de volgende speerpunten: samenwerken/eigenaarschap, communicatie, talentontwikkeling en theater.

1. Eigenaarschap/ samenwerken:

Zelfstandig werken naast samenwerken, actief leren en niet afhankelijk zijn van de directe hulp van de leerkracht. We willen kinderen  meer autonomie geven en eigenaar laten zijn van hun leerproces. Daarbij maken ze keuzes met wie en van wie ze willen leren.  Respectvol met elkaar omgaan is daarbij van groot belang. Kinderen kunnen verwoorden wat ze geleerd hebben.

 • We zijn gestart met doelenmuren bij rekenen. Wat weet je al en welk doel moet je nog halen? Kinderen maken zelf de keuze of ze instructie nodig hebben.
 • We hebben een werkgroep Coöperatieve werkvormen en in alle groepen wordt op deze manier al gewerkt. Veel interactie en goed kunnen samenwerken is belangrijk om op te groeien tot een sociaal mens. In de wereld van social media is het belangrijk om goed te kunnen samenwerken.
 • Vanaf groep 1 werken de kinderen met een planbord en we willen dit verder doortrekken naar de andere groepen. Momenteel is er een oriëntatie op wat er mogelijk is en is er ruimte voor pilots in de groepen.
 • Door meer te werken met doelen en kinderen meer eigenaar te maken van doelen gaan we ook de oudergesprekken en rapporten de komende periode anders inrichten.

Omdat we waarschijnlijk een verbouwing krijgen in ons IKC kunnen we al rekening houden met de inrichting en het maken van leerpleinen.

Samenwerkend leren en coöperatief werken vormen de basis  om op te  groeien tot een sociaal en weerbaar mens. Daarvoor is interactie tussen leerkracht en leerling nodig wetende dat interactie niet direct sturend hoeft te zijn.  

Onderwijs dat leren geweldig maakt! 

2. Theater:

Iedere donderdag is er theaterles in ons IKC. Kinderen krijgen steeds een bepaalde periode  les van een theaterdocent. De kinderen hoeven geen acteur te worden maar leren om te gaan met emoties, uitdrukkingen, situaties en durven er te zijn. Dat kan alleen in een veilige omgeving en door PBS hebben we dit met elkaar gecreëerd.  
De theaterklas is steeds in ontwikkeling en we kijken naar mogelijkheden om de lessen nog meer bij schoolactiviteiten en lesprogramma’s te betrekken.

 • Er is een ruimte ingericht voor de theaterlessen en ouders en andere belangstellenden worden regelmatig uitgenodigd om de voorstellingen te bekijken. Omdat we met de aanstaande verbouwing hier een ruimte voor inrichten kunnen we meer gebruik maken van de lessen.
 • We gaan ieder jaar de mogelijkheden bekijken van het gebruik maken van theater in andere vakgebieden en de mogelijkheid om dit op te nemen in de portfolio. Momenteel is groep 8 bezig met een digitaal portfolio speciaal voor theater. Dit breiden we dan uit naar de andere vakken.

3. Talenten:

Momenteel krijgen de kinderen op projectbasis les in de talentenklas. Iedere groep is dan bezig met beeldende vorming , koken of techniek. Ook gaan de kinderen naar bedrijven of bijvoorbeeld musea vanuit Lifestyle. We willen een vorm kiezen die ons de ruimte geeft om nog meer talenten aan te spreken en ook hier kinderen meer eigenaar van te maken.  Hoe laat je het zien aan anderen wat je kunt, hebt geleerd of wilt leren?

 • Het wordt zichtbaar in het portfolio en in het IKC aan welke talenten er gewerkt zijn.
 • Ouders of externen zijn betrokken en ingedeeld en zorgen voor een breder aanbod van de talenten. Ze geven lessen in de talentenklas. Ieder jaar is er een planning met de verschillende leergebieden van Lifestyle erin verwerkt.
 • Kinderen kunnen middels een portfolio aangeven wat ze hebben geleerd en hoe het is gegaan. Dit  kunnen ze verwoorden naar ouders.  Kinderen die zelfbewust en vol zelfvertrouwen naar het voortgezet onderwijs gaan!

4. Communicatie:

Samenwerking met ouders is gebaseerd op duidelijke communicatie en verwachtingen voor het gehele IKC. Samenwerking van kinderen onderling is zichtbaar en dagelijks verweven in ons onderwijs en onze opvang.
We hebben al een omgekeerd 10-minutengesprek en we willen de oudergesprekken in een doorgaande lijn zetten met de kinderopvang. Daar is sprake van wederzijds informeren en betrekken. We werken met een  vastgesteld format voor de gesprekken.
Wij willen een heldere communicatie en dan is het goed om verwachtingen uit te spreken. Bij de eerste gesprekken vragen we wat ouders verwachten en wat wij verwachten van ouders. Dit noteren we op het formulier. Ouders betrekken bij beleid doordat we ze informeren op de website, nieuwsbrief en middels facebook.  In het schooljaar 2018-2019 zijn we gestart met een ouderpanel. Wat vinden ouders belangrijk over een thema en wat zijn de verwachtingen daarin richting school?

 • Communicatie is helder weergegeven en verwachtingen zijn vastgelegd. Vanaf de intake worden de verwachtingen helder gemaakt. Wat verwachten de ouders van ons en wat verwachten wij van de ouders. In de gesprekkencyclus is dit onderdeel van het gesprek.
 • Ouders zijn partners en betrokken bij de school en bij de prestaties van hun kind.
 • We werken in alle groepen met een portfolio en hebben een keuze gemaakt over de weergave van de resultaten bij de cognitieve vakken in de rapporten.
 • Er is een doorgaande lijn voor communicatie in ons gehele IKC.
Missie / Visie

“IKC Harm Smeenge zet kinderen sterker de wereld in.”

Call Now Button